Privacy
Policy

Privacyverklaring

Topmomenten.nl beschikt over persoonsgegevens van de mensen met wie wordt samengewerkt. Deze worden verwerkt en beveiligd volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
‘Verwerken’ omvat alles wat je met persoonsgegevens kunt doen. Zoals het verzamelen, opslaan, gebruiken en weer verwijderen van gegevens.
Topmomenten.nl verwerkt alleen persoonsgegevens als daar een goede reden voor is. Met andere woorden: een wettelijke grondslag in de zin van de AVG. Die reden is vaak een opdracht of een structurele samenwerking. Vul je het contactformulier in of neem je op een andere manier contact op? Dan worden je gegevens gebruikt om jou te benaderen, een voorstel te doen of je vraag te beantwoorden.
Afhankelijk van de situatie kan het bij het verwerken van de gegevens gaan om: naam, geslacht, functie, telefoonnummer en e-mailadres. Ze worden enkel gebruikt en bewaard voor de eigen bedrijfsvoering en administratie. Eventueel worden jouw persoonsgegevens gebruikt voor het versturen van nieuwsbrieven (waarvoor je je natuurlijk altijd kunt afmelden). Topmomenten.nl deelt jouw persoonsgegevens niet met andere partijen zonder vooraf toestemming van jou.
Zolang Topmomenten.nl met jou samenwerkt worden de gegevens bewaard. Wanneer er vijf jaar lang geen actieve samenwerking is geweest, worden ze verwijderd.

samen
Topmomenten
beleven